Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

To aktualne potrzeby ucznia, które na przestrzeni kilku lat mogą się istotnie zmienić, dyktują konieczność wystawienia przez poradnię nowej opinii z uwagi na utratę „ważności” poprzedniej, a nie metryka tego dokumentu. Termin związany z możliwością wydania kolejnej opinii może również wiązać się ze standardami związanymi z zastosowaniem określonego testu, które przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania, tak aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych. Okres ten wynosi minimum od 1 roku do 2 lat.

Powyższe założenia nie wykluczają jednak możliwości przeprowadzenia badania innym testem lub badania osiągnięć dydaktycznych odpowiednio do poziomu wymagań programowych i postępów ucznia. Wniosek o wydanie opinii może być złożony w poradni w każdym czasie. Specjaliści zdecydują wówczas, jakiego rodzaju badania można, a nawet należy przeprowadzić. Poradnia ma obowiązek wydać opinię terminie 30 dni, a w szczególnych wypadkach - do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodziców.

Podstawa prawna:
art. 44d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
§ 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199),
§ 4 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews