Uczeń może być promowany w trakcie roku szkolnego

Pierwszy warunek dotyczy poziomu rozwoju i osiągnięć ucznia, który rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie kształcenia dwóch klas. Drugim jest natomiast to, że sprawa dotyczy ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej. W stosunku do ucznia klasy wyższej - nie wolno zastosować takiej procedury.

Innym rozwiązaniem może być indywidualny tok nauki. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych i może być promowany w czasie całego roku szkolnego.

Zmiana klasy - naprawa błędnego zakwalifikowania ucznia z zagranicy

Jeśli sprawa przeniesienia do wyższej klasy dotyczy ucznia powracającego z zagranicy, który błędnie został zakwalifikowany do oddziału programowo niższego niż powinien, to istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Skoro stan faktyczny wskazuje na to, że powinien być on uczniem klasy programowo wyższej, to wobec tego należy rozważyć możliwość „przeniesienia” ucznia. Żaden akt prawa oświatowego nie opisuje takiej możliwości, bo nie jest to istniejąca procedura, lecz działanie mające na celu naprawę błędu popełnionego podczas oceny, do jakiej klasy powinien trafić uczeń, gdy przyjmowano go do szkoły. Można tak postąpić, kierując się dobrem dziecka i we współpracy z rodzicami, tak aby nie ponosiło ono konsekwencji w zakresie nauki oraz rozwoju emocjonalnego.

Podejmując taką decyzję, dyrektor powinien zgromadzić dokumentację związaną ze zmianą klasy dla dziecka, tzn. opinie świadczące o dobrych rokowaniach tej decyzji oraz prośbę rodziców z uzasadnieniem. Dokumentacja ta powinna być wystarczająca do wytłumaczenia się z takiego działania podczas ewentualnej kontroli kuratoryjnej.

Zmiana klasy powoduje zmiany w dokumentacji

W sytuacji zmiany klasy dla ucznia, wynikającej z konieczności naprawy błędu popełnionego podczas zakwalifikowania dziecka do danej klasy podczas zapisu do szkoły, będzie konieczne dokonanie następujących zmian w dokumentacji szkolnej:

wykreślenie ucznia z dziennika lekcyjnego klasy,
wpisanie ucznia na listę klasy programowo wyższej,
jeśli został wypisany arkusz ocen ucznia, to najprościej będzie założyć nowy (zapisując nr z księgi, pod jakim został przyjęty, ale pisząc, że przyjęcie nastąpiło do klasy wyższej).
Podstawa prawna:
art. 44o ust. 3, art. 66 ust. 1 i 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
§ 4 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews