Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rodzaje niepełnosprawności - w rozporządzeniu

Aktualne zapisy rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych definiują tę grupę uczniów m.in. jako uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

-lekkim,
-umiarkowanym lub
-znacznym.

W orzeczeniach wydawanych przez poradnię, które stanowią podstawę organizacji kształcenia specjalnego, należy stosować terminologię zawartą w obowiązujących przepisach.

Nowe określenie w przepisach

W uzasadnieniu do rozporządzenia ustawodawca wskazuje, że wprowadzenie terminu „niepełnosprawność intelektualna” jest zgodne z intencją zmian wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty. Ilekroć w przepisach ustawy o systemie oświaty jest mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w takich stopniach.

Podstawa prawna:
art. 3 pkt 18b, art. 71b ust. 1, ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
§ 1 pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews