Wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie

Czynności związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im opieki nie są czynnościami, którymi dyrektor ma prawo obciążyć nauczyciela podczas ferii zimowych. W takim przypadku nauczyciel ma prawo odmówić wykonania pracy.

Jeżeli rodzice proszą o zajęcia dla dzieci podczas ferii lub wymaga tego organ prowadzący, dyrektor może - jeżeli szkoła dysponuje środkami finansowymi - podpisać z nauczycielem umowę zlecenie lub zaproponować zawarcie umowy o współpracy na zasadach wolontariatu.

Okoliczności, które obligują nauczyciela do stawienia się w pracy na wezwanie dyrektora, to:

Przeprowadzenie egzaminów - w szkołach, w których klasyfikacja odbywa się semestralnie, po zakończeniu semestru jesiennego (egzaminy semestralne, klasyfikacyjne, poprawkowe oraz w terminie dodatkowym) oraz gdy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu (sesja zimowa sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; egzamin zawodowy).
Udział w doskonaleniu zawodowym - w dowolnej formie (szkolenia, konferencje, seminarium itp.).
Prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego - dotyczy to zazwyczaj ferii letnich (np. praca w komisji rekrutacyjnej, przygotowanie uroczystości, udział w zebraniu rady pedagogicznej).
Czynności wynikające z realizacji ww. zadań nie mogą przekroczyć 7 dni w roku szkolnym. Za ich wykonanie nauczyciel nie otrzyma ani dodatkowego wynagrodzenia, ani innego dnia wolnego od pracy.

Jeśli dyrektor szkoły chce zobowiązać nauczyciela do pracy w czasie ferii, to dla celów dowodowych powinien to zrobić w formie pisemnej.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 2 i 2b, art. 42c ust. 3, art. 64 ust. 1-2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
04 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews