Nieklasyfikowanie śródroczne - konsekwencje dla ucznia

Oceny śródroczne wskazują postępy w nauce uczniów, jest to informacja na temat osiągnięć edukacyjnych dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. O promowaniu lub ukończeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna. Jeżeli jednak w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej - szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej kontynuuje naukę i na zakończenie roku szkolnego podlega klasyfikacji rocznej. Przy ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele muszą podsumować osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym, a nie tylko wyniki uzyskiwane w II półroczu.

Gdy zajęcia kończą się w I okresie, należy przeprowadzić egzamin

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany, kończy się w I okresie. W takiej sytuacji śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.

Jeśli uczeń w II okresie poprawi frekwencję i spełni wymagania ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania wyższych niż niedostateczne rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będzie mógł otrzymać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) - art. 44k.
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) - § 16.
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews