Nauczyciel nie zawsze musi pilnować uczniów podczas studniówki

Jeśli organizatorem studniówki jest szkoła, to dyrektor będzie zobowiązany zapewnić warunki gwarantujące bezpieczeństwo uczniom niezależnie od tego, że studniówka odbywać się będzie poza budynkiem szkoły a jej uczestnicy są pełnoletnimi osobami.

Dyrektor nie może zlecić opieki nad uczniami podczas ferii

W okresie ferii zimowych i letnich nauczyciel placówki feryjnej powinien przebywać na urlopie i nie może zrzec się prawa do niego. Dyrektor szkoły może w czasie ferii zobowiązać nauczyciela tylko do takich czynności, jak: przeprowadzanie egzaminów, prace związane z zakończeniem i przygotowaniem nowego roku szkolnego, udział w doskonaleniu zawodowym.

Dyrektor nie może więc w czasie urlopu zlecać innych prac, np. opieki nad uczniami, w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia. Nauczyciel może podjąć się opieki nad uczniami w czasie ferii, ale tylko na podstawie odrębnej umowy i za dodatkowe wynagrodzenie.
Rozstrzygnięcie problemu, czy i kto powinien zapewnić opiekę nad uczniami w czasie studniówki wymaga odwołania się do ustaleń związanych z jej organizacją i do regulacji wewnątrzszkolnych (statut, regulaminy, uchwały, zarządzenia dyrektora). Ważne jest sprawdzenie:

kto jest organizatorem studniówki,
jak zostały określone obowiązki organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
w jakim zakresie statut zobowiązuje nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami.
Nawet pełnoletnim uczniom trzeba zapewnić bezpieczeństwo

Zorganizowanie imprezy dla uczniów w dniu wolnym od zajęć szkolnych powoduje, że w tym czasie pozostają oni pod opieką placówki i powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo. Wtedy wykonywanie zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy do obowiązków jej dyrektora. Uczniom szkoły, nawet jeśli są to osoby pełnoletnie, trzeba zapewnić bezpieczeństwo zarówno w szkole, jak i na imprezie organizowanej przez placówkę poza jej siedzibą.

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
§ 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
art. 152 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),
art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews