Podstawa prawna w uchwale w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Zamiast na rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikacji należy powołać się na odpowiedni artykuł ustawy o systemie oświaty.

Zmiany podstawy prawnej uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty powoduje, że przepisy dotyczące klasyfikowania i promowania znajdujące się dotychczas w rozporządzeniu MEN w tej sprawie w większości zostały przeniesione do ustawy. Aktualnie znajdują się w rozdziale 3a - „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych”. Wprowadzone 1 września 2015 r. przepisy nie wnoszą istotnych różnic w klasyfikowaniu uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, jednak należy zwrócić uwagę na zmiany w podstawie prawnej uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów.

Podejmując uchwałę „w sprawie wyników klasyfikacji uczniów” warto pamiętać o konieczności zmiany podstawy prawnej jej podjęcia, czyli zmiany odwołania do wcześniejszego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania… na odwołanie do art. 44f ustawy o systemie oświaty.

Nagłówek uchwały powinien więc wyglądać następująco - dla szkoły publicznej:

Uchwała nr …
Rady Pedagogicznej …………………nr … w ………
z dnia ………
w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolny ……/……


Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 44f ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)

Rada Pedagogiczna postanawia: …………………………………………………….


Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) - art. 7 ust. 3 pkt 3, art. 41 ust. 1 pkt 2, art. 44f.
14 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews