Liczba godzin indywidualnego nauczania

Do puli godzin indywidualnego nauczania nie są wliczane zajęcia z klasą

Dyrektor może ustalić niższy niż minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania w przypadkach:

uzasadnionych stanem zdrowia ucznia,
na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

W organizacji nauczania indywidualnego możliwe jest jedynie odstąpienie od realizacji wybranych treści. Nie ma jednak możliwości rezygnacji z realizacji wybranych przedmiotów. W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie przedmioty objęte ramowym planem nauczania.

Nie można zrezygnować z części przedmiotów

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż wymiar minimalny. Wszystkie godziny zajęć nauczania indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym, bezpośrednim kontakcie z uczniem, co oznacza, że nie mogą one być realizowane poprzez udział w zajęciach z klasą.

Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

Możliwość odstąpienia od realizacji niektórych treści objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi nie pozwala na zrezygnowanie z realizacji wybranego przedmiotu/przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania. Tym samym dyrektor nie może przeznaczyć przyznanej liczby godzin nauczania indywidualnego na realizację tylko niektórych przedmiotów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157) - § 4 ust. 4, § 7, § 9, § 10.
22 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews