Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodziców

Do zadań szkoły należy kontrolowanie wypełniania tego obowiązku przez rodziców, a w razie potrzeby - stosowanie sankcji.

Gdyby nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach w ustalonym miejscu były usprawiedliwione, ale częste i długotrwałe, należałoby się spotkać z rodzicami i ustalić dalszy sposób postępowania, aby zwiększyć szanse ucznia na realizację podstawy programowej i promocję do następnej klasy. Należałoby wytłumaczyć rodzicom, jakie mogą być konsekwencje niezrealizowania materiału przewidzianego w danym roku szkolnym.

Jeśli stan zdrowia dziecka nie pozwala na lekcję w danym dniu, rodzice powinni uprzedzić o tym szkołę, żeby nauczyciele nie przyjeżdżali niepotrzebnie do domu ucznia.

Jeśli zdarza się, że nauczyciel nie jest wpuszczany do domu, należy robić notatki, które później będą stanowiły podstawę do czynności prowadzących do niepromowania ucznia do następnej klasy.

Zakończenie nauczania indywidualnego - na wniosek rodziców

Zanim szkoła podejmie kroki prawne zmierzające do zmiany zaistniałej sytuacji, tak aby dziecko realizowało obowiązek szkolny lub nauki, warto podjąć próbę spotkania z rodzicami i wytłumaczyć niewłaściwość obecnego postępowania i konsekwencji, jakie to może spowodować. Być może rodzice nie mają świadomości, na co narażają swoje dziecko. Warto poinformować lub przypomnieć im o ich obowiązkach i odpowiedzialności.

Być może w trakcie rozmowy okaże się, na czym polega problem, być może dziecko lub rodzice nie rozumieli, na czym będzie polegało nauczanie indywidualne i z jakichś powodów żałują swojej decyzji. Wówczas warto ich powiadomić, że zakończenie nauczania indywidualnego jest możliwe - może nastąpić na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do szkoły. Dyrektor zaprzestaje wówczas organizacji nauczania indywidualnego i powiadamia o tym fakcie poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący.

Dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego - kara dla rodziców

Jeśli żadne tłumaczenia ani perswazje nie pomogą, trzeba podjąć kroki prawne. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

Na ustawowego przedstawiciela dziecka, które nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego lub nauki, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.

Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i mieszkające w obwodzie szkoły. W celu umożliwienia spełniania obowiązku kontroli przez dyrektora szkoły organ prowadzący przekazuje bieżące informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży. W sytuacji, gdy miesięczna suma godzin nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia przekroczyła 50%, co oznacza niespełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły rozpoczyna postępowanie egzekucyjne w administracji:

wysyła upomnienie do rodziców ucznia listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
kieruje wniosek do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z Tytułem Wykonawczym i dowodem doręczenia upomnienia.
Po skierowaniu wniosku o wszczęcie egzekucji dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, czy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego. Organ prowadzący przekazuje informacje o wywiązywaniu się rodziców z postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

W razie stwierdzenia, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego po wielokrotnym zastosowaniu procedury związanej z postępowaniem egzekucyjnym, dyrektor szkoły zwraca się do sądu z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157).
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews