Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Kandydat ubiegaj¿cy si¿ o przyj¿cie do szko¿y zobowi¿zany jest z¿o¿y¿:

1. podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szko¿y
2. wskazanie preferowanego j¿zyka obcego oraz/lub zawodu/profilu/przedmiot¿w na poziomie rozszerzonym,
3. ¿wiadectwo uko¿czenia oddzia¿u programowo ni¿szego lub klasy upowa¿niaj¿cej do ubiegania si¿ o zmian¿ na zasadach opisanych w ¿ 2 - 6 rozporz¿dzenia MEN z 13 sierpnia 2015 r.,
4. ¿wiadectwo uko¿czenia szko¿y na poprzednim etapie edukacyjnym,
za¿wiadczenie o wynikach egzamin¿w zewn¿trznych (sprawdzianu sz¿stoklasisty/egzaminu gimnazjalnego),
5. za¿wiadczenie o przedmiotach uj¿tych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do kt¿rej dotychczas ucz¿szcza¿,
6. za¿wiadczenie o wyniku klasyfikacji ¿r¿drocznej w danym roku szkolnym lub za¿wiadczenie o przebiegu nauczania,
7. za¿wiadczenie o zdolno¿ci do wykonywania zawodu (w kszta¿ceniu zawodowym),
8. 3 aktualne zdj¿cia legitymacyjne.

Natomiast wychowawca klasy, do kt¿rej przyj¿ty zosta¿ nowy ucze¿, zobowi¿zany jest do:

1. wpisania go na list¿ uczni¿w danej klasy,
2. za¿o¿enia dla niego arkusza ocen,
3. pomocy w ustaleniu zasad zaliczania r¿¿nic programowych,
4. poinformowania rodzic¿w/prawnych opiekun¿w o terminach egzamin¿w uzupe¿niaj¿cych r¿¿nice programowe.
22 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews