Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Jednym z obowi¿zk¿w dyrektora szko¿y jest coroczne przygotowywanie arkusza organizacji i z¿o¿enie go do organu prowadz¿cego do 30 kwietnia. Obowi¿zkiem organu jest natomiast zatwierdzenie go do 30 maja danego roku. Przepisy prawa nie okre¿laj¿ jednego, uniwersalnego wzoru arkusza organizacji szko¿y, tzn. mo¿e by¿ on r¿¿ny dla poszczeg¿lnych organ¿w prowadz¿cych.
Przed z¿o¿eniem arkusza do organu prowadz¿cego dyrektor zapoznaje z nim rad¿ pedagogiczn¿ i zasi¿ga jej opinii w sprawie organizacji pracy. Rada pedagogiczna ma prawo ustosunkowa¿ si¿ do zaproponowanego przez dyrektora szko¿y projektu arkusza organizacyjnego szko¿y. Nale¿y jednak zauwa¿y¿, ¿e ustawa o systemie o¿wiaty nie przewiduje konsekwencji w przypadku wydania przez rad¿ negatywnej opinii. Z tego te¿ wzgl¿du dyrektor sk¿ada arkusz organizacyjny do organu prowadz¿cego mimo faktu wydania nieprzychylnej opinii.

Opinia wyra¿ona przez rad¿ pedagogiczn¿ nie musi by¿ w formie uchwa¿y:

W przypadku, gdy ustawa o systemie o¿wiaty oraz inne przepisy prawa o¿wiatowego nie okre¿laj¿, kt¿re decyzje rady pedagogicznej maj¿ mie¿ form¿ uchwa¿y w sensie aktu prawnego, kwestie te powinien rozstrzyga¿ regulamin dzia¿alno¿ci rady pedagogicznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 wrze¿nia 1991 r. o systemie o¿wiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 41 ust. 2 pkt 1.
15 04 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews