Ustalenie oceny rocznej z WF

Wpisujemy „zwolniony”, je¿li okres zwolnienia uniemo¿liwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej. O tym, czy mo¿na klasyfikowa¿ ucznia w konkretnej sytuacji, nawet zwolnienia z WF-u w okresie ca¿ego p¿¿rocza – decyduje nauczyciel prowadz¿cy dane zaj¿cia. Je¿eli uzna, ¿e mo¿e wystawi¿ ocen¿, to j¿ wystawia na podstawie ocen bie¿¿cych i postawy ucznia, a je¿eli uzna, ¿e nie ma podstaw do wystawienia oceny, to wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.

Podstawa prawna:
¿ 5 ust. 3 rozporz¿dzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni¿w oraz s¿uchaczy w szko¿ach publicznych (Dz.U. poz. 843).
02 06 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews