Zasady wnoszenia zastrzeżeń do ocen – według nowych przepisów

Termin wnoszenia zastrzeżeń

Zastrze¿enia do ocen mog¿ by¿ zg¿aszane od dnia ustalenia rocznej (w szkole policealnej – semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj¿¿ edukacyjnych nie p¿¿niej jednak ni¿ w terminie 2 dni roboczych od dnia zako¿czenia rocznych (w szkole policealnej – semestralnych) zaj¿¿ dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, ¿e roczna (w szkole policealnej – semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj¿¿ edukacyjnych zosta¿a ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szko¿y powo¿uje komisj¿, kt¿ra przeprowadza sprawdzian wiadomo¿ci i umiej¿tno¿ci ucznia oraz ustala roczn¿ (w szkole policealnej – semestraln¿) ocen¿ klasyfikacyjn¿ z danych zaj¿¿ edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza si¿ nie p¿¿niej ni¿ w terminie 5 dni od dnia zg¿oszenia zastrze¿e¿. Jego termin uzgadnia si¿ z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem.

Ustalona przez komisj¿ ocena klasyfikacyjna z zaj¿¿ edukacyjnych nie mo¿e by¿ ni¿sza od ustalonej wcze¿niej. Ocena ustalona przez komisj¿ jest ostateczna, z wyj¿tkiem sytuacji, w kt¿rej uczniowi przys¿uguje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego. Ucze¿, kt¿ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¿pi¿ do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, mo¿e przyst¿pi¿ do niego w dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szko¿y w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – w uzgodnieniu z uczniem.

Ucze¿ lub jego rodzice maj¿ prawo zg¿osi¿ zastrze¿enia do dyrektora szko¿y, je¿eli uznaj¿, ¿e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta¿a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz¿cymi trybu jej ustalania. Zastrze¿enia mog¿ by¿ zg¿aszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie p¿¿niej jednak ni¿ w terminie 2 dni roboczych od dnia zako¿czenia rocznych zaj¿¿ dydaktyczno-wychowawczych.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 wrze¿nia 1991 r. o systemie o¿wiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 44n.
02 06 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews