Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Krok 1

Osoba, kt¿ra podejrzewa, ¿e ucze¿ jest pod wp¿ywem alkoholu lub dzia¿ania ¿rodk¿w psychoaktywnych udziela mu pierwszej pomocy poprzez odizolowanie go od otoczenia. W tym celu umieszczenie ucznia w oddzielnym pomieszczeniu (szkolnym gabinecie lekarskim, gabinecie pedagoga, psychologa, dyrektora).

Krok 2

Osoba, kt¿ra podejrzewa, ¿e ucze¿ jest pod wp¿ywem alkoholu lub dzia¿ania ¿rodk¿w psychoaktywnych powiadamia o tym fakcie dyrektora szko¿y - bezpo¿rednio lub przez innego pracownika szko¿y. Nast¿pnie dyrektor szko¿y powiadamia wychowawc¿, pedagoga czy psychologa oraz rodzic¿w ucznia (opiekun¿w prawnych).

UWAGA! Z uwagi na bezpiecze¿stwo nie jest wskazane, aby osoba udzielaj¿ca pomocy by¿a sama z uczniem, kt¿ry jest w stanie wskazuj¿cym na spo¿ycie alkoholu lub podejrzanym o za¿ycie ¿rodk¿w psychoaktywnych. Dyrektor powinien skierowa¿ do pomocy innego pracownika, kt¿ry w danej chwili mo¿e pom¿c zaopiekowa¿ si¿ uczniem (mo¿e to by¿ ka¿dy pracownik szko¿y, je¿eli wychowawca klasy lub pedagog s¿ w danej chwili niedost¿pni – zaj¿ci czy nieobecni).

Krok 3

Osoba prowadz¿ca rozmow¿ z uczniem (np. psycholog, wychowawca) stara si¿ ustali¿:

kiedy, jak¿ substancj¿ i w jakiej ilo¿ci ucze¿ za¿y¿,
¿r¿d¿o pochodzenia tej substancji.
Krok 4

Je¿eli stan ucznia wskazuje na konieczno¿¿ udzielenia mu pomocy lekarskiej, dyrektor szko¿y wzywa pogotowie ratunkowe (999) i przekazuje uzyskane z wywiadu z uczniem informacje.

Krok 5

W przypadku mo¿liwo¿ci zabezpieczenia pozosta¿o¿ci alkoholu lub ¿rodk¿w psychoaktywnych nale¿y post¿pi¿ jak w przypadku posiadania alkoholu, czyli za¿¿da¿ od ucznia wydania tej substancji ).

Krok 6

Po przybyciu rodzic¿w (prawnych opiekun¿w), je¿eli wyra¿¿ zgod¿ na zbadanie ich dziecka w celu wykrycia ¿rodka psychotropowego, mo¿na wykona¿ test zakupiony przez rodzic¿w w aptece (lub zleci¿ wykonanie badania w szpitalu, je¿eli ucze¿ wymaga¿ pomocy lekarskiej i zosta¿ odwieziony przez wezwane pogotowie do szpitala).

Krok 7

W przypadku, gdy rodzice nie wyra¿aj¿ zgody na przeprowadzenie badania, dyrektor szko¿y mo¿e wezwa¿ policje i poda¿ funkcjonariuszowi ustalone w wyniku wywiadu informacje.

Krok 8

Je¿eli ucze¿ nie zosta¿ odwieziony do szpitala, dyrektor szko¿y przekazuje ucznia pod opiek¿ rodzic¿w (prawnych opiekun¿w).

Krok 9

W przypadku potwierdzenia, w wyniku badania, ¿e ucze¿ by¿ pod wp¿ywem alkoholu lub narkotyk¿w mo¿na podj¿¿ nast¿puj¿ce dzia¿ania:

przeprowadzenie przez wychowawc¿ i pedagoga rozmowy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), informuj¿cej o niebezpiecze¿stwach wynikaj¿cych z u¿ywania alkoholu i ¿rodk¿w psychotropowych oraz sporz¿dzenie notatki z rozmowy,
zawarcie z uczniem kontraktu zobowi¿zuj¿cego go do wizyty i w razie potrzeby podj¿cia leczenia w Poradni Leczenia Uzale¿nie¿ i Wsp¿¿uzale¿nie¿. W kontrakcie nale¿y zawrze¿:
dane osobowe ucznia - imi¿ i nazwisko, adres i klasa, do kt¿rej ucz¿szcza,
zobowi¿zanie ucznia do podj¿cia leczenia we wskazanej przez szko¿¿ poradni lub odbywania wizyt u psychologa w tej poradni,
zgod¿ ucznia na dostarczanie z ka¿dej wizyty potwierdzenia uczestnictwa w terapii.
UWAGA! Ucze¿ poprzez podpisanie kontraktu zobowi¿zuje si¿ do regularnego, w okre¿lonym przez szko¿¿ terminie (np. jeden raz w tygodniu) odbywania terapii, we wskazanym przez dyrektora szko¿y miejscu.

Krok 10

W miar¿ potrzeby dyrektor szko¿y podejmuje wsp¿¿prac¿ z o¿rodkiem wsparcia i interwencji kryzysowej, je¿eli taki o¿rodek jest dost¿pny na terenie funkcjonowania szko¿y
18 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews