Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Nauczyciele nadal b¿d¿ prowadzi¿ zaj¿cia dodatkowe z uczniami, ale po zmianach b¿d¿ prowadzi¿ je zgodnie z ustaleniami podj¿tymi przez dyrektora. Ustawodawca zni¿s¿ obowi¿zkowy wymiar godzin realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych. W praktyce mo¿e si¿ wi¿c okaza¿, ¿e liczba przydzielanych godzin b¿dzie wi¿ksza ni¿ dotychczas.

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe¿nym wymiarze czasu wynosi 40 godzin (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia od 1 wrze¿nia 2016 r. nauczyciel jest zobowi¿zany realizowa¿ trzy rodzaje zaj¿¿:

1) zaj¿cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku¿cze, prowadzone bezpo¿rednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okre¿lonym w ust. 3. lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

2) inne zaj¿cia i czynno¿ci wynikaj¿ce z zada¿ statutowych szko¿y, w tym zaj¿cia opieku¿cze i wychowawcze uwzgl¿dniaj¿ce potrzeby i zainteresowania uczni¿w,

3) zaj¿cia i czynno¿ci zwi¿zane z przygotowaniem si¿ do zaj¿¿, samokszta¿ceniem i doskonaleniem zawodowym.

W stanie prawnym obowi¿zuj¿cym po 1 wrze¿nia 2016 r. nauczyciel poza pensum – w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy – jest zobowi¿zany do realizacji innych zada¿ w zakresie statutowych zada¿ szko¿y, je¿li takie godziny zostan¿ mu przydzielone do realizacji. Zobowi¿zany jest tak¿e przygotowywa¿ si¿ do zaj¿¿ oraz doskonali¿ zawodowo.

Podstawa prawna:
ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niekt¿rych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668),
ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Po wycofaniu godzin karcianych nadal trzeba b¿dzie przydziela¿ te same zaj¿cia nauczycielom. Jak tego dokona¿ by nie przekroczy¿ przy tym limitu czasu pracy?

Do tej pory dyrektor m¿g¿ w ramach tzw. godzin karcianych przydziela¿ zaj¿cia opieki ¿wietlicowej i inne zaj¿cia, w tym opieku¿cze i wychowawcze uwzgl¿dniaj¿ce potrzeby i zainteresowania uczni¿w w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a w szko¿ach ponadgimnazjalnych – 1 godziny tygodniowo. Godziny tak przydzielonych zaj¿¿ nie by¿y wliczane do nauczycielskiego pensum. Nowelizacja Karty Nauczyciela wyeliminowa¿a godziny karciane z obrotu prawnego. Co dalej z tymi zaj¿ciami? Ot¿¿ dyrektor mo¿e je rozdysponowa¿ w ramach zada¿ statutowych szko¿y. W konsekwencji nie b¿d¿ one wliczane do nauczycielskiego pensum, nie b¿d¿ te¿ wi¿za¿y si¿ z konieczno¿ci¿ zap¿aty dodatkowego wynagrodzenia, kt¿re przys¿ugiwa¿oby z tytu¿u pracy w godzinach ponadwymiarowych.

W ramach zada¿ statutowych b¿dzie mo¿na realizowa¿ zaj¿cia:

1. Z uczniami maj¿cymi trudno¿ci w nauce (np. zaj¿cia wyr¿wnawcze),

2. Z uczniami zdolnymi, rozwijaj¿ce ich zainteresowania (np. k¿¿ka zainteresowa¿, dodatkowe zaj¿cia sportowe),

3. Specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne terapeutyczne).

Wymienione zaj¿cia b¿dzie mo¿na realizowa¿ tak¿e w ¿wietlicy. Uwaga: nie mog¿ by¿ to typowe zaj¿cia ¿wietlicowe realizowane przez wychowawc¿w ¿wietlicy - takie bowiem wliczaj¿ si¿ do 26-godzinnego pensum. Musz¿ to by¿ zaj¿cia maj¿ce na celu wsparcie pracy wychowawcy ¿wietlicy przez nauczycieli nieb¿d¿cych wychowawcami. Dzi¿ki temu szko¿a b¿dzie mia¿a mo¿liwo¿¿ wzbogacenia i zr¿¿nicowania zaj¿¿ ¿wietlicowych.

Owszem dyrektor b¿dzie mia¿ wi¿ksz¿ swobod¿ w przydzielaniu nauczycielom godzin dodatkowych zaj¿¿ pozalekcyjnych. I z pewno¿ci¿ mo¿liwe b¿dzie przydzielenie nauczycielom wi¿kszej liczby takich godzin, ni¿ dotychczas. Nie oznacza to jednak zupe¿nego braku ogranicze¿. Dyrektor b¿dzie musia¿ respektowa¿ norm¿ 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy nauczyciela. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepe¿nym wymiarze norma ta jest proporcjonalnie obni¿ona.

Istotne jest r¿wnie¿, by zaj¿cia dodatkowe by¿y przydzielane zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli.

W ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel musi r¿wnie¿ przygotowywa¿ si¿ do zaj¿¿, kszta¿ci¿ i doskonali¿ zawodowo. Zatem nawet je¿li liczba godzin zaj¿¿ przydzielonych ¿¿cznie z dodatkowymi nie przekracza 40 godzin tygodniowo, to istnieje ryzyko naruszenia wskazanej normy.

Do tej pory zaj¿cia realizowane w ramach tzw. godzin karcianych podlega¿y ewidencjonowaniu i rozliczaniu w okresach p¿¿rocznych w dziennikach zaj¿¿ pozalekcyjnych. Od 1 wrze¿nia 2016 r. szko¿y nie b¿d¿ musia¿y rejestrowa¿ zaj¿¿ przydzielanych w ramach realizacji zada¿ statutowych szko¿y w dziennikach zaj¿¿ pozalekcyjnych ani w innej formie. W za¿o¿eniu ustawodawcy zmiana ta ma odbiurokratyzowa¿ prac¿ nauczycieli. Brak obowi¿zku ewidencjonowania zaj¿¿ dodatkowych nie uprawnia jednak do przekraczania 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczycieli.
22 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews