Zasady zwalniania uczniów z zajęć

1) Wychowanie fizyczne – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zaj¿¿ wychowania fizycznego jedynie na podstawie opinii o braku mo¿liwo¿ci uczestniczenia w zajęciach wydanej przez lekarza. Istniej¿ 2 sposoby ograniczenia udzia¿u ucznia w zaj¿ciach WF: dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania okre¿lonych ¿wicze¿ fizycznych na zaj¿ciach WF, na podstawie opinii o ograniczonych mo¿liwo¿ciach wykonywania przez ucznia tych ¿wicze¿ – wydanej przez lekarza, na czas okre¿lony w tej opinii, a tak¿e zwalnia ucznia z realizacji zaj¿¿ WF na podstawie opinii o braku mo¿liwo¿ci uczestniczenia ucznia w tych zaj¿ciach – wydanej przez lekarza, na czas okre¿lony w tej opinii.

2) Drugi j¿zyk obcy – dyrektor zwalnia z nauki drugiego j¿zyka obcego do ko¿ca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodzic¿w albo pe¿noletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ucznia z:

wad¿ s¿uchu,
g¿¿bok¿ dysleksj¿ rozwojow¿,
afazj¿,
niepe¿nosprawno¿ciami sprz¿¿onymi,
autyzmem, w tym z zespo¿em Aspergera.

3) Zaj¿cia komputerowe/Informatyka – dyrektor szko¿y zwalnia ucznia z realizacji zaj¿¿ komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku mo¿liwo¿ci uczestniczenia w tych zaj¿ciach wydanej przez lekarza. Decyzj¿ o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie otrzymanego za¿wiadczenia.

4) Nauka jazdy pojazdem silnikowym – dyrektor szko¿y prowadz¿cej kszta¿cenie w zawodzie, dla kt¿rego podstawa programowa kszta¿cenia w zawodach przewiduje nauk¿ jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zaj¿¿ ucznia, kt¿ry przed¿o¿y prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje si¿ „zwolniony” albo „zwolniona”, a tak¿e: numer i kategori¿ posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz dat¿ wydania uprawnienia.

Podstawa prawna:
art. 2 pkt 4, art. 5 ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a, art. 44d ustawy z 7 wrze¿nia 1991 r. o systemie o¿wiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
¿ 5 ust. 2, ust. 3, ¿ 7 rozporz¿dzenia ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni¿w i s¿uchaczy w szko¿ach publicznych (Dz.U. poz. 843),
¿ 6 ust. 1 rozporz¿dzenia ministra edukacji narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczeg¿¿owych zasad dzia¿ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199).
28 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews