Realizacja dodatkowych godzin zajęć

Godziny ponadwymiarowe stanowi¿ dodatkowe obci¿¿enie dla nauczyciela, wykraczaj¿ce poza jego normalne obowi¿zki wynikaj¿ce z aktu mianowania lub umowy o prac¿. Nauczyciel, kt¿ry niezasadnie odmawia realizacji przydzielonych zaj¿¿, mo¿e by¿ poci¿gni¿ty do odpowiedzialno¿ci dyscyplinarnej dla nauczycieli z powodu naruszenia obowi¿zk¿w nauczyciela.

Dyrektor szko¿y nie ma obowi¿zku okre¿lania w umowie o prac¿ liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla nauczycieli. Jest to uzasadnione faktem, ¿e ich liczba w kolejnym roku szkolnym mo¿e by¿ inna b¿d¿ dyrektor szko¿y w og¿le nie b¿dzie ich przydziela¿.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
28 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews