Wliczanie do średniej ocen z religii i etyki – od roku szkolnego 2016/2017

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych do zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MEN z 1 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w zakresie dotyczącym wpisywania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii/etyki.

W nowych przepisach doprecyzowano sposób wpisywania na świadectwa ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki w ten sposób, że wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,
2) ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
3) dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na religię i na etykę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278).
06 10 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews