Zadania związane z zapewnieniem warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

1) Realizacji podstawy programowej – efekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi związane są, tak jak w odniesieniu do wszystkich uczniów w szkole, z opanowaniem przez nich treści określonych w podstawie programowej. Nauczyciele mają obowiązek indywidualizacji nauczania w odniesieniu do każdego ucznia oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do ich możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych, w tym warunków egzaminów zewnętrznych. Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor może w tym zakresie prowadzić takie działania jak: doraźna i planowa kontrola dzienników poszczególnych zajęć, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów, analiza sprawozdań nauczycieli, wyników oceny efektów pomocy udzielanej uczniom, wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, postępów uczniów w kontekście wyników klasyfikacji i promocji, analizy bieżących potrzeb lub trudności uczniów zgłaszanych przez nauczycieli. Działania dyrektora w tym obszarze, w tym sposób monitorowania podstawy programowej, powinny być ustalone w planie nadzoru pedagogicznego, z którym dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną do 15 września roku szkolnego, na który opracowywany jest plan. W związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy również wziąć pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły związane z zapewnieniem dzieciom w oddziałach przedszkolnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w godzinach realizacji podstawy programowej. Trzeba również pamiętać, że kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może wymagać odpowiedniego dostosowania programów nauczania. W tym zakresie dyrektor ustala szkolny zestaw programów nauczania, którego integralnym elementem są programy wychowawczy i profilaktyki, które powinny uwzględniać również treści obejmujące działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. przeciwdziałanie wykluczeniu, polityka akceptacji, integracji).

2) Realizacji ramowych planów nauczania – zgodnie z ramowym planem nauczania uczniom z niepełnosprawnością należy zapewnić 2 godziny zajęć rewalidacyjnych w tygodniu. Szkolny plan nauczania musi uwzględniać właściwą organizację tych zajęć z zachowaniem higienicznych warunków pracy uczniów. Wymiar godzin dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym określa organ prowadzący w stosownej uchwale.

3) Tworzenia warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, współdziałania z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziców oraz współpracy z rodzicami – w tym zakresie w statucie szkoły powinny zostać ustalone zasady działania wolontariatu oraz zasady organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Statut powinien również określać organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Podstawa prawna: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113), rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532).
06 10 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews