Ewidencja godzin zajęć dodatkowych

Jednocześnie we wspomnianej ustawie zapisano, że tylko zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 (tzw. pensum), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach.
W Karcie Nauczyciela nie odniesiono się do sposobu ewidencjonowania wymienionych godzin. Dlatego też dyrektor w tym względzie może kierować się przepisem o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania.

Dokumentowanie przebiegu zajęć Szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego, czy dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Podstawa prawna: art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 7a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379), § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. poz. 1170 ze zm.).
06 10 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews