>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<<    1.09.1971 – Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej, kształcącej w zakresie dwóch specjalności - mechanizator upraw polowych oraz hodowca bydła i trzody chlewnej. Pierwszym Dyrektorem Szkoły został inż. Henryk Kowalkowski.
    1973 – Otwarcie trzyletniego Technikum Rolniczego na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Stworzono w ten sposób dla absolwentów zasadniczych szkół szanse dalszego kontynuowania nauki i uzyskania dyplomu technika rolnika w specjalności ogólnorolniczej - uprawa roślin i hodowla zwierząt.
    Zasadniczą Szkołę Rolniczą kształcącą w zakresie mechanizator upraw polowych przemianowano na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a kształcącą w zakresie hodowców bydła i trzody chlewnej na Zasadniczą Szkołę Rolniczą w zakresie specjalności ogólnej w zawodzie rolnika.
    1975 – Połączenie istniejących szkół rolniczych w Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego - na zasadzie eksperymentu. Oprócz istniejących szkół w Swarożynie w skład zespołu weszły szkoły rolnicze, funkcjonujące dotychczas samodzielnie w Pelplinie i w Subkowach, które otrzymały status szkół filialnych, kształcących w zawodzie rolnika o specjalności ogrodniczej.
Zakres zadań Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia był różnorodny:
• kształcenie młodzieży w zawodach rolniczych na poziomie zasadniczym i średnim;
• koordynacja kształcenia w formie zaocznej i wieczorowej;
• udzielanie pomocy gminnej służbie rolnej;
• prowadzenie wszystkich spraw w zakresie rolniczej oświaty pozaszkolnej.

Data - Zaniechanie eksperymentu z przyczyn obiektywnych. Rozwiązano ZSR Centrum Kształcenia i w to miejsce powołano Zespół Szkół Rolniczych.
W tym samym roku powołano w ramach Zespołu 5-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów szkoły podstawowej o specjalności ogólnorolniczej - uprawa roślin i hodowla zwierząt. W skład Zespołu weszły wymienione już typy szkół, a także szkoła filialna zlokalizowana w Czerwińsku oraz Liceum Rolnicze zlokalizowane w Pelplinie, którego funkcjonowanie nie było zbyt długie.

1977 – Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Czerwińsku do Zespołu Szkół Rolniczych w Skórczu.

1984 – Rozwiązanie Liceum Rolniczego w Pelplinie z powodu braku naboru młodzieży. Podobnie rozwiązaniu uległa szkoła filialna w Subkowach.

1988 - Utworzono Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe, kształcącej w zawodzie rolnika.

1990 – Utworzenie klas kształcących w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

1992 - Potrzeby i uwarunkowania ochrony środowiska oraz konieczność produkcji zdrowej żywności spowodowały wprowadzenie do programu technikum rolniczego treści ekologicznych. Zatem od tego roku technikum rolnicze rozpoczęło kształcenie techników - rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego - uprawa roślin i hodowla zwierząt.

1994 – Wydanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Aktu Założycielskiego Technikum Zawodowego w Swarożynie, kształcącego w zawodzie technik technologii żywności w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

1996 – Wprowadzenie w szkołach zasadniczych nauczania szerokoprofilowe. W Szkole Zasadniczej dla chłopców podjęto kształcenie w zawodzie - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, a w Szkole Zasadniczej dla dziewcząt - wiejskie gospodarstwo domowe w zawodzie rolnika. W tym też roku podjęto kształcenie młodzieży w nowym typie szkoły - Liceum Technicznym o profilu rolniczo-spożywczym. Warto tez dodać, że w tym samym roku obchodzono uroczystości 25-lecia szkoły. W roku jubileuszowym Dyrektorem Szkoły był dr Józef Lipski.

25 lat szkoły


1998 – Zmiana nazwy Szkoły - Zespół Szkół Agrotechnicznych.

2002 - Poszerzenie oferty edukacyjnej o Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoły Zasadniczej. Kolejna zmiana nazwy Szkoły, aktualna do dziś - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących. Na stanowisko Dyrektora Szkoły zostaje powołany mgr inż. Zbigniew Wojszko.

2012 – Reforma szkolnictwa zawodowego. Powstają klasy, które kształcone są wg nowej klasyfikacji zawodów i specjalności i które będą zawody wg konkretnych kwalifikacji

Technikum 4-letnie
- Technik rolnik,
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- Technik architektury krajobrazu,
- Technik technologii żywności w zakresie: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia
- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

W tym też roku stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje mgr Jarosław Bartoszewski.

2013 – Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Policji w Tczewie oraz pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Tczewie. Otwarcie pierwszej klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego, przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. W ramach innowacji pedagogicznej wprowadzono w tej klasie nowy przedmiot nauczania: Bezpieczeństwo publiczne.

2014 – Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku i okolicznymi nadleśnictwami. Otwarcie nowego kierunku Zasadniczej Szkoły Zawodowej – operator maszyn leśnych. Uczniowie po ukończeniu szkoły będą zatrudnieni w przedsiębiorstwach leśnych, gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni oraz zakładach usług leśnych.


Szkoła z lotu ptaka


    Minione lata funkcjonowania szkoły to okres przeobrażeń strukturalnych i zmian organizacyjno- programowych. Zmieniały się koncepcje wychowania, nauczania i podporządkowanie resortowe. Ciągłe zmiany w kierunkach kształcenia, powoływanie nowych typów szkół spowodowane było koniecznością modernizacji systemu kształcenia zawodowego dla zrealizowania celów edukacyjnych i zadań wynikających z przeobrażeń systemu szkolnictwa zawodowego. Obecny jak i przyszły model kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących uwzględnia nie tylko wymagania oświatowe państwa, dotyczące wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, ale także założenia polityki rolnej dotyczące modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w ramach wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Dzięki przychylności Powiatu Tczewskiego szkoła obecnie odzyskuje swój dawny blask.

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy ZSAiO w Swarożynie:

Dyrektorzy szkoły

   - inż. Henryk Kowalkowski
   - dr Józef Lipski
   - mgr inż. Zbigniew Wojszko
   - mgr Jarosław Bartoszewski

Wicedyrektorzy szkoły

   - inż. Stanisław Waloszek
   - mgr inż. Zygmunt Roszkowski
   - dr Józef Lipski
   - mgr inż. Bohdan Ryż
   - dr inż. Tadeusz Plichta
   - dr inż. Andrzej Kania
   - mgr inż. Andrzej Murawski
   - mgr Aleksandra Gluth
   - mgr Anna Borys
   - mgr Janusz Prabucki1971 - 1980
1980 - 2002
2002 - 2012
2012 - 20..1975 - 1977
1975 - 1978
1978 - 1980
1980 - 1984
1984 - 1994
1994 - 1999
1999 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2007
2007 - 20..
Poniedziałek
14 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dzi¶ s± imieniny:

Odwiedziło nas:
1896748 osób

W3C XHTML 1.1