Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Jeśli uczeń spełnia wymagania i okaże się, że istnieje możliwość przyjęcia go w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest złożyć dokumenty w wymaganym terminie.

22 02 2016 by J.Prabucki

Przesłuchanie lub zatrzymanie ucznia

Policja prowadzi na terenie szkoły swoje działania tak, jak w każdym innym miejscu. Dyrektor może liczyć na to, że funkcjonariusze będą wykonywać czynności z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania placówki.

01 02 2016 by J.Prabucki

Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodziców

Brak uczestnictwa ucznia w zorganizowanym dla niego nauczaniu indywidualnym jest równoznaczne z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zależnie od etapu edukacyjnego.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi

Wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę.
Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku przekazuję poniżej zalecenia przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DZSE-WWU.416.237.2015.EZS.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Od 23 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o systemie oświaty, które wprowadzają m.in. obowiązek szkolny dla 7-latków.

22 01 2016 by J.Prabucki

Liczba godzin indywidualnego nauczania

Dyrektor może ustalić niższy niż minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania tylko w 2 przypadkach. Nie zmienia to jednak faktu, że nauczanie indywidualne musi obejmować wszystkie przedmioty objęte ramowym planem nauczania.

22 01 2016 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

W ramach indywidualnego nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane zajęcia ze wszystkich przedmiotów. Jeśli jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niektórych zajęciach z uczniami w klasie.

14 01 2016 by J.Prabucki

Podstawa prawna w uchwale w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

W związku ze zmianami w przepisach oświatowych, które obowiązują od 1 września 2015 r., począwszy od końca I półrocza w roku szkolnym 2015/2016 uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów powinny mieć zmienioną podstawę prawną.

14 01 2016 by J.Prabucki

Zabawy na śniegu

Zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby, aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zabaw zimowych.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nauczyciel nie zawsze musi pilnować uczniów podczas studniówki

Termin balu maturalnego ogranicza możliwość zobowiązania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego nie może się zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.11 01 2016 by J.Prabucki

Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach ma na lekcjach nieobecność

Wpisy w dzienniku muszą być zgodne ze stanem faktycznym. A zatem uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych, nawet jeśli spowodowane jest to reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mieć odnotowaną nieobecność przez nauczyciela, który je prowadzi.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nieklasyfikowanie śródroczne - konsekwencje dla ucznia

Nieklasyfikowanie śródroczne nie wpływa na klasyfikację roczną.
Oceny śródroczne wskazują postępy w nauce uczniów, jest to tylko pewna informacja na ten temat dla ucznia i jego rodziców. Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani szkoły. O promowaniu lub ukończeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna.

11 01 2016 by J.Prabucki

Zmiany, które trzeba uwzględnić przed klasyfikacją śródroczną

Przed klasyfikacją śródroczną należy uwzględnić obowiązujące od tego roku szkolnego zmiany w prawie oświatowym dotyczące zasad oceniania. Jest to m.in. obowiązek uwzględniania przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10 01 2016 by J.Prabucki

Wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie

Pracownikowi pedagogicznemu placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeśli dyrektor szkoły zleci mu prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, to za taką pracę otrzyma osobne wynagrodzenie.

04 01 2016 by J.Prabucki

Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

W związku ze zmianami w przepisach prawa oświatowego dotyczących kształcenia osób niepełnosprawnych powstały wątpliwości, jak należy zapisywać w orzeczeniach o kształceniu specjalnym rodzaj niepełnosprawności osób upośledzonych umysłowo. Od września termin „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność umysłowa”.

29 12 2015 by J.Prabucki

Przyjęcie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Jeśli uczeń zamieszkuje w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, to jest przyjmowany do szkoły z urzędu w każdym czasie. Dotyczy to wszystkich uczniów, także posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast o przyjęciu w trakcie roku szkolnego dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich z orzeczeniem, zamieszkujących poza obwodem szkoły, decyduje dyrektor.

29 12 2015 by J.Prabucki

Uczeń może być promowany w trakcie roku szkolnego

Rada pedagogiczna ma prawo podjąć decyzję o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

29 12 2015 by J.Prabucki

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma terminu ważności. Zasadność wydania kolejnej opinii wynika z bieżących potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Oprócz konieczności aktualizacji merytorycznej zawartości - zgodnie z aktualną sytuacją ucznia - zasadność wystawienia opinii może wynikać też ze standardów przeprowadzenia danego testu.

29 12 2015 by J.Prabucki

Arkusz pohospitacyjny

Nauczyciel ma obowiązek podpisać arkusz pohospitacyjny. Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedopełnienie jednego z podstawowych obowiązków - rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły.

29 12 2015 by J.Prabucki

Indywidualne potrzeby każdego ucznia

Ustawowym obowiązkiem każdego nauczyciela jest indywidualizacja pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

29 12 2015 by J.Prabucki

Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Jeśli dyrektor szkoły zauważy ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, powinien rozpocząć działania naprawcze, a także wspomóc nauczycieli w realizacji ich zadań.

29 12 2015 by J.Prabucki

Wyniki egzaminów próbnych

W przepisach oświatowych nie ma mowy o wpisywaniu do dziennika lekcyjnego wyników egzaminów zewnętrznych, także tych próbnych. Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniowi obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocenę.

29 12 2015 by J.Prabucki

Udziału w szkoleniu zorganizowanym

W ramach pięciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udział w zebraniach oraz doskonali się zawodowo. Sobota i niedziela są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szkoły nie może zobowiązać go do wzięcia udziału np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie się - pociągnąć do odpowiedzialności porządkowej czy dyscyplinarnej.

16 11 2015 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest organizowane dla uczniów niemogących uczestniczyć w zajęciach w szkole z klasą, do której uczeń jest zapisany. Taką formę nauczania organizuje dyrektor, jeśli otrzyma od rodziców orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

11 10 2015 by J.Prabucki

3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Zdarzają się w szkole sytuacje, gdy trzeba wydać arkusz ocen ucznia. Jedną z nich jest przejście ucznia do innej szkoły, ale tylko w przypadku gdy następuje to po co najmniej rocznym okresie nauki.

11 10 2015 by J.Prabucki

Poziomy spełniania wymagań wobec szkół

Nowe brzmienie wymagań wobec szkół i placówek, obowiązujące od 1 września 2015 r., zawarte jest w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r.

11 10 2015 by J.Prabucki

Ponowne zatrudnienie w szkole w ciągu 30 dni bez wstępnych badań lekarskich

Pracownik zatrudniany w szkole na stanowisko pedagogiczne czy niepedagogiczne podlega wstępnym badaniom lekarskim. Jednak z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy zatrudniani na to samo stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy ze szkołą.

06 08 2015 by J.Prabucki

Aktualizacja arkusza organizacji

Ruchy kadrowe na początku roku szkolnego często są związane ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby oddziałów w szkole. A co za tym idzie - zmiany wymaga zatwierdzony w maju arkusz organizacji szkoły. O każdej zmianie należy powiadomić organ prowadzący w formie aneksu do arkusza.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wprowadza następujące zmiany:

06 08 2015 by J.Prabucki

Choroba w czasie urlopu

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupełniającego w trakcie trwania doku szkolnego. Będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza - brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z urlopu uzupełniającego.

06 08 2015 by J.Prabucki


Praca nauczyciela w okresie wakacji

Karta Nauczyciela upoważnia dyrektora szkoły do wyznaczenia dla nauczycieli zadań do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie się nauczyciela w pracy, mimo iż dyrektor szkoły w treści zobowiązania spełnił warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porządkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienia uczniów z nauki drugiego języka obcego

a wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na nowych warunkach

Od 1 września dyrektor szkoły będzie zwalniał ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizować uczniów do uczestniczenia na lekcjach WF-u.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nadzór nad uczniami na basenie

Osobami uprawnionymi do sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na basenie są nauczyciele.

17 02 2015 by J.Prabucki

Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

Nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania. Jednak w czasie tego urlopu dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania następujących czynności (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela):

23 01 2015 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

Rodzaje zajęć dozwolonych do realizacji można podzielić na trzy grupy:
1. Wzbogacenie oferty świetlicy szkolnej, np. zajęcia pomocy dzieciom w nauce, grupy zainteresowań, odrabianie zadań domowych;


23 01 2015 by J.Prabucki

Zmiana godzin ponadwymiarowych

Najczęściej godziny ponadwymiarowe przydzielane są na cały rok szkolny danemu nauczycielowi.Zmiana ich przydziału w trakcie roku jest możliwa, ale powinna być uzasadniona, np. nieobecnością nauczyciela czy zmianami organizacyjnymi.

23 01 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie z drugiego języka obcego w szkole

Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15 12 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na urlop bezpłatny samorządowca

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorządowych otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierowniczego w jednostce samorządu terytorialnego np. zastępcy burmistrza, wójta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi być także uzasadniona.

15 12 2014 by J.Prabucki

Szkoła musi kontrolować, gdzie jest uczeń, który nie chodzi na religię

Uczeń, który np. nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu (może to być np. biblioteka) przez cały czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecności ze względów bezpieczeństwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole sposób.

06 11 2014 by J.Prabucki

Radny musi powiadomić dyrektora o wygranej w wyborach

Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny, który w zbliżających się wyborach samorządowych zostanie wybrany na radnego, będzie korzystał ze szczególnych przywilejów, które mogą zdezorganizować pracę szkoły i innych pracowników. Radny może bowiem liczyć na nielimitowane zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy, powiatu, czy sejmiku województwa oraz różnego rodzaju komisji i instytucji związanych z pełnioną funkcją.

04 11 2014 by J.Prabucki

Śmieciowe jedzenie zniknie ze sklepików szkolnych

„Szkoła uczy, ale i kształtuje nawyki, także te żywieniowe” - powiedziała Premier Ewa Kopacz w swoim exposé, zapowiadając zdecydowaną walkę ze śmieciowym jedzeniem w szkołach. 23 października 2014 r. ustawę w tej sprawie przyjął sejm. Od nowego roku szkolnego, nie tylko sprzedaż ale i reklama niezdrowej żywności w szkołach będzie zakazana.

25 10 2014 by J.Prabucki

Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewnętrznej, ale o kontroli lekcji już nie

Pokazowe lekcje, do których zarówno nauczyciel, jak i uczniowie są przygotowani nie oddają prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szkoły jest uprzedzony o tym, że dane zajęcia zostaną skontrolowane w czasie ewaluacji zewnętrznej lub kontroli doraźnej, a co za tym idzie - nauczyciel może zaplanować wyjątkowe zajęcia w tym czasie, co uniemożliwia obiektywną ich ocenę.

25 10 2014 by J.Prabucki

Okienko w zajęciach edukacyjnych

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a półetatowca odpowiednio 20 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, który by mówił, że nauczyciel nie może mieć tak zwanych okienek pomiędzy zajęciami edukacyjnymi.

16 10 2014 by J.Prabucki

Gdy uczeń zgłasza złe samopoczucie

1. nie można podać lekarstwa uczniowi,
2. nie można zwolnić dziecka do domu, bo nie ma zwolnienia (rodzic nie przewidział złego samopoczucia dziecka),


09 10 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoły nie musi się tłumaczyć przed związkiem zawodowym

Decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie trzeba uzasadniać związkowi zawodowemu. Jeśli jego przedstawiciele żądają wyjaśnień, dlaczego został ogłoszony nabór na stanowisko nauczyciela, dyrektor szkoły nie ma obowiązku tłumaczyć im przyczyn swojej decyzji.

09 10 2014 by J.Prabucki

Kary za frekwencję jako narzędzie w walce z wagarami

Kary związane z frekwencją uczniów należy zapisać w statucie szkoły.

09 10 2014 by J.Prabucki

Na badania kontrolne można skierować w każdym czasie

O tym czy nauczyciel jest zdolny do pracy decyduje lekarz medycyny pracy w ramach badań okresowych lub kontrolnych. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na takie badania w każdej chwili.
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustalenie jego zdolności do pracy na określonym stanowisku następuje w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).


09 10 2014 by J.Prabucki

Nowe zasady unieważniania egzaminów oraz weryfikacji ocen

Od 2015 r. będzie obowiązywać nowa procedura unieważniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego. Unieważnienie egzaminu lub sprawdzianu skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

09 10 2014 by J.Prabucki

Dzień Nauczyciela ze środków ZFŚS

Zbliża się 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku pojawia się pytanie - czy poczęstunek dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów, można sfinansować ze środków funduszu socjalnego?

09 10 2014 by J.Prabucki

Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Wymagania edukacyjne dla ucznia, który realizuje indywidualny tok nauki, z żadnego przedmiotu nie mogą być niższe od tych, które przewiduje podstawa programowa.


09 10 2014 by J.Prabucki

Kara dla nauczyciela za nieuzupełnienie dziennika lekcyjnego

Za prawidłowe wypełnianie dziennika lekcyjnego odpowiada nauczyciel. Jest to podstawa nie tylko do rozliczenia jego czasu pracy, ale także zajęć z uczniami. Zawinione przez nauczyciela uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do ukarania go karą porządkową a także pozbawienia wynagrodzenia za dzień, w którym dziennik nie był uzupełniony.

09 10 2014 by J.Prabucki

Termin egzaminu poprawkowego

Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest przez dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

26 06 2013 by J.Prabucki


Data na świadectwie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 r. (§ 14. ust.5) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, zgodnie z którym jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 06 2013 by J.Prabucki

Dofinansowanie do okularów dla pracownika szkoły

Jeżeli charakter pracy za tym przemawia, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korekcyjne albo soczewki. Zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej określić w regulaminie pracy.

26 06 2013 by J.Prabucki

Konsultowanie przepisów prawa pracy ze związkami zawodowymi

Jeśli w szkole działa jeden związek zawodowy, regulamin nie może wejść w życie bez jego zgody. Gdy w szkole funkcjonuje kilka organizacji związkowych, muszą wypracować wspólne stanowisko odnośnie regulaminu w ciągu 30 dni. Jeżeli to nie nastąpi, dyrektor nie musi uzgadniać regulaminu ze związkami zawodowymi. Wspólna, negatywna opinia związków zawodowych uniemożliwia wprowadzenie regulaminu o ustalonej przez pracodawcę treści.

26 06 2013 by J.Prabucki

KLASYFIKACJA ROCZNA

Szczegółowe zasady klasyfikowania określa rozporządzenie ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej jako rozporządzenie). Rozporządzenie nakłada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w określonych terminach, których doprecyzowanie powinien zawierać statut szkoły.


26 06 2013 by J.Prabucki

Wyprawka szkolna 2012/2013

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

03 09 2012 by J.Prabucki

Dzień wagarowicza

"Dzień wagarowicza" decyzją dyrektora szkoły może być dniem wolnym od zajęć edukacyjnych ale szkoła nie jest zwolniona z organizacji opieki w tym dniu. Szkoła tego dnia musi być otwarta a uczniom należy zapewnić zajęcia i opiekę.

18 03 2012 by J.Prabucki


Rozliczanie kosztów wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki dokonując rozliczenia finansowego powinien udokumentować wszystkie wydatki związane z realizacją programu wycieczki. Środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki dysponuje kierownik wycieczki. Po jej zakończeniu jest on zobowiązany dokonać rozliczenia finansowego.

Rozliczenie finansowe powinno obejmować:

1) wpływy wszystkich środków finansowych przeznaczonych na organizację wycieczki,

2) wydatki poniesione w czasie jej realizacji.

04 03 2012 by J.Prabucki

Prowadzenie działalności innowacyjnej

Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki opisuje rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

27 02 2012 by J.Prabucki

Strategia w osiąganiu lepszych wyników w pracy szkolnej

Nauczyciel może stosować różne strategie aby wspierać ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w osiąganiu lepszych wyników w pracy szkolnej. Wiele z nich przyda się również uczniom, którzy ADHD nie mają ale borykają się z różnymi trudnościami w nauce.

15 02 2012 by J.Prabucki

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W projekcie zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 listopada 2010 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmianie ulega brzmienie paragrafu 19, z którego usunięto zapis ustępu 2, iż dyrektor tworzy zespół.

11 02 2012 by J.Prabucki

Adnotacja na świadectwie promocyjnym

Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad "wynikami klasyfikacji rocznej" i "wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację:

07 02 2012 by J.Prabucki

Urazy na lekcji WF-u

Wybicie palca (itp) kwalifikuje się jako wypadek ucznia, jest nim bowiem zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 października 2002 r.)

07 02 2012 by J.Prabucki

Praca nauczyciela

Nauczyciel musi powiadomić pracodawcę o innych zawartych jednocześnie stosunkach pracy w szkołach lub placówkach oświatowych z uwagi na niektóre uprawnienia pracownicze.

07 02 2012 by J.Prabucki

Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek (§ 11 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

02 02 2012 by J.Prabucki

Rekolekcje dla uczniów

Są to zwykle zajęcia organizowane dla wszystkich lub części uczniów poza terenem szkoły. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek (§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

02 02 2012 by J.Prabucki

Nowe zadania pedagoga w szkole

Zmienione zadania pedagoga w szkole to przede wszystkim:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym - - diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
- zapobieganie zaburzeniom zachowania;
- inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej


02 02 2012 by J.Prabucki

Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowiązków zawodowych. Za takie przewinienie może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

01 02 2012 by J.Prabucki

Dyżury nauczycielskie

Przerwy w zajęciach uczniowie powinni spędzać pod nadzorem nauczycieli (§ 14 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

01 02 2012 by J.Prabucki

Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

01 02 2012 by J.Prabucki

Jak uczyć asertywności?

Wspierajmy asertywne zachowania naszych dzieci, ucząc je, że:

nikt nie ma prawa zachowywać się w stosunku do nich w sposób, który sprawia, że mają poczucie winy, czują się niekompetentne, gorsze,
nie mają obowiązku tłumaczyć się każdemu ze wszystkiego co robią, usprawiedliwiać się,
mają prawo zmienić zdanie, wycofać się z podjętej decyzji i nie mieć z tego powodu poczucia winy,
nie muszą być chodzącymi ideałami - mają prawo czegoś nie wiedzieć i przyznać się do tego, mają prawo do popełniania błędów,
nie muszą starać się, aby wszyscy je lubili, rezygnując przy tym ze swoich przekonań i potrzeb.

01 02 2012 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych

Przepisy Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania wymieniają rodzaj zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin karcianych. Do zajęć tych należą:

01 02 2012 by J.Prabucki

Wypadek w czasie lekcji.

Niepełnoletni uczeń uległ wypadkowi w czasie zajęć. Nauczyciel wezwał karetkę, ale nie mógł skontaktować się z rodzicami. Nauczycielowi zostało jeszcze kilka lekcji z różnymi klasami. Czy powinien pojechać z uczniem do szpitala?

Z obowiązku zapewnienia opieki i sprowadzenia fachowej pomocy medycznej nie wynika, by nauczyciel, który zajmuje się poszkodowanym uczniem był zobowiązany jechać z nim do szpitala. Ustalenie wszystkich działań powiązanych z wypadkiem ucznia należy do dyrektora szkoły.

01 02 2012 by J.Prabucki

Klasyfikacja śródroczna - wpisywanie wyników egzaminów

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną. Jeśli więc był to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, którego nie ma w drugim półroczu - ocenę należy wpisać jako roczną.

01 02 2012 by J.Prabucki

Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczególnie uzdolnionego

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po śródrocznej klasyfikacji ucznia (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). Może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie i rodzaju szkoły.

01 02 2012 by J.Prabucki

Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Nauczyciel powinien powiadomić dyrektora szkoły o znieważeniu go przez uczenia, a dyrektor podjąć się obrony nauczyciela. W tej sytuacji nauczycielowi przysługuje prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W związku z tym każde znieważenie, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, jest w świetle prawa znieważeniem funkcjonariusza publicznego.

01 02 2012 by J.Prabucki

Content Management Powered by CuteNews